Privacyverklaring

Privacy beleid

Turbit Interieur BV, alsmede Gert Jan Turk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen van de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei 2018 is ingegaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Turbit Interieur BV, alsmede Gert Jan Turk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt heeft.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•Naam
•NAW gegevens
•Telefoonnummer
•E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Turbit Interieur BV, alsmede Gert Jan Turk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
•U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
•Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst of opdracht.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Turbit Interieur BV, alsmede Gert Jan Turk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand is gekomen. Indien wij een zakelijke overeenkomst met u hebben dan bewaren wij deze gegevens totdat de overeenkomst is of wordt beëindigd.

Delen van persoonsgegevens met derden
Turbit Interieur BV, alsmede Gert Jan Turk verstrekt alleen gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Turbit Interieur BV en u heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gertjan@turbit-interieur.nl

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Turbit Interieur BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via gertjan@turbit-interieur.nl

Wijziging Privacy Beleid
Heeft u vragen of opmerkingen over het Privacy Beleid van Turbit Interieur BV dan kunt u deze richten aan Turbit Interieur BV, t.a.v. Gert Jan Turk. Turbit Interieur BV, alsmede Gert Jan Turk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Beleid. Wij adviseren u regelmatig dit Privacy Beleid te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Contactgegevens:
Turbit Interieur BV t.a.v. Gert Jan Turk
Postbus 102
2370 AC Roelofarendsveen
071 33 102 71
info@turbit-interieur.nl
www.turbit-interieur.nl

Gert Jan Turk is Functionaris Gegevensbescherming van Turbit Interieur BV
Hij is te bereiken via gertjan@turbit-interieur.nl